پایگاه خبری

درگیری مسلحانه در قبرستان تاریک

درگیری مسلحانه در قبرستان تاریک
قبرهای تنگ و تاریک و نمور قبرستان، آخرین پناهگاه مهدی بودند. جایی برای زندگی و خواب نداشت.

درگیری مسلحانه در قبرستان تاریک