پایگاه خبری

درگیری بین 2 طایفه در بزمان 3 کشته داد

درگیری بین 2 طایفه در بزمان 3 کشته داد

درگیری بین 2 طایفه در بزمان 3 کشته داد