پایگاه خبری

خوب نمک به زخم مردم پاشیدید، دست مریزاد

خوب نمک به زخم مردم پاشیدید، دست مریزاد
پس از آشکار شدن دریافتی های نجومی برخی از مدیران داخل حاکمیت، نفرت عمومی نسبت به این زیاده طلبی و ویژه خواری برانگیخته شد.

خوب نمک به زخم مردم پاشیدید، دست مریزاد