پایگاه خبری

حق پخش تلویزیونی داغی بر دل فوتبال ایران

حق پخش تلویزیونی داغی بر دل فوتبال ایران
رسانه فرصت تبلیغ است و تب فوتبال را بالا می‌برد به همین دلیل است که در ابتدای تشریع مقررات رسانه فیفارو برای بیدار شدن ذهن خواننده نوشته شده “برای اینکه بدانید رسانه چیست، یک لحظه تصور کنید که بدون رسانه فوتبال به چه روزی درمی آید”

حق پخش تلویزیونی داغی بر دل فوتبال ایران

خبرگذاری خوزستان