پایگاه خبری

حادثه برای پرواز تهران – بیرجند

حادثه برای پرواز تهران – بیرجند
هواپیمایی که قرار بود مسافران را به بیرجند برساند دچار حادثه شد و به فرودگاه تهران برگشت.

حادثه برای پرواز تهران – بیرجند

ساخت بنر