پایگاه خبری

جابری انصاری با دی میستورا دیدار کرد

جابری انصاری با دی میستورا دیدار کرد
معاون وزیر خارجه ایران در دیدار دی میستورا همراهی و مشارکت غالب بازیگران موثر در بحران سوریه را برای موفقیت هرگونه توافق و راه حلی ضروری برشمرد و گفت: بازیگران اصلی باید به سمت مفاهمه پیرامون اصول اساسی حل بحران بروند.

جابری انصاری با دی میستورا دیدار کرد

عرفان دینی