پایگاه خبری

تیراندازی و انفجار در مرکز تفریحی در حومه پایتخت فیلیپین

تیراندازی و انفجار در مرکز تفریحی در حومه پایتخت فیلیپین

تیراندازی و انفجار در مرکز تفریحی در حومه پایتخت فیلیپین