پایگاه خبری

توضیح در مورد روند درمانی جانباز کریم نورمحمدی

توضیح در مورد روند درمانی جانباز کریم نورمحمدی
مسئولان بیمارستان ساسان توضیحاتی در مورد روند درمانی و درگذشت جانباز گرامی مرحوم کریم نورمحمدی ارائه کردند.

توضیح در مورد روند درمانی جانباز کریم نورمحمدی