پایگاه خبری

توضیحات نماینده رییس جمهور درباره سانحه قطار

توضیحات نماینده رییس جمهور درباره سانحه قطار
ترکان در بازدید از محل اتوماسیون راه اهن شمال شرق گفت : مراحل کار درباره تصمیمات صورت گرفته افراد مسئول در حال بررسی است و اگر احیانا قصوری در این زمینه صورت گرفته باشد، باید به مقصر رسید و این بخش کار با جدیت مورد رسیدگی است.

توضیحات نماینده رییس جمهور درباره سانحه قطار