پایگاه خبری

تمدید 3 ماهه حالت فوق العاده در تونس

تمدید 3 ماهه حالت فوق العاده در تونس
دولت تونس حالت فوق العاده در این کشور را به مدت 3 ماه دیگر تمدید کرد.

تمدید 3 ماهه حالت فوق العاده در تونس

خبر فرهنگیان