پایگاه خبری

تغییرات مدیریتی در PSG برای جذب سانچس

تغییرات مدیریتی در PSG برای جذب سانچس
پاری سن ژرمن قصد دارد تا در تابستان امسال برای جذب الکسیس سانچس اقدام کند.​​​​​​​

تغییرات مدیریتی در PSG برای جذب سانچس