پایگاه خبری

تصویب قطعنامه پیشنهادی ایران در سازمان ملل

تصویب قطعنامه پیشنهادی ایران در سازمان ملل
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اجماع آرا قطعنامه «مقابله با ریزگردها» که به ابتکار جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد شده بود را به تصویب رساند.

تصویب قطعنامه پیشنهادی ایران در سازمان ملل