پایگاه خبری

تصمیمات فنی ششمین کمیسیون مشترک براساس برجام

تصمیمات فنی ششمین کمیسیون مشترک براساس برجام
ایران توضیحات و توجیهات فنی خود را در مورد برنامه مدون انجام فعالیت‌های حسابرسی مواد هسته ای پادمان آژانس در کارخانه تولید پودر غنی شده (EUPP(UO۲ به کمیسیون مشترک ارائه کرد.

تصمیمات فنی ششمین کمیسیون مشترک براساس برجام