پایگاه خبری

تراز قدرتی جمهوری اسلامی بسیار فراتر از تهدیداتی چون عربستان است/ مجامع جهانی باید با عربستان برخورد کنند

تراز قدرتی جمهوری اسلامی بسیار فراتر از تهدیداتی چون عربستان است/ مجامع جهانی باید با عربستان برخورد کنند

تراز قدرتی جمهوری اسلامی بسیار فراتر از تهدیداتی چون عربستان است/ مجامع جهانی باید با عربستان برخورد کنند