پایگاه خبری

تخلیه کامل غوطه غربی دمشق از افراد مسلح

تخلیه کامل غوطه غربی دمشق از افراد مسلح
آخرین گروه از افراد مسلح در شهرک خان الشیح و زاکیه در ریف غربی دمشق، شهرک را ترک کردند تا غرب دمشق یکپارچه از وجود عناصر مسلح تروریستی تخلیه شود.

تخلیه کامل غوطه غربی دمشق از افراد مسلح