دلار

تحریم دلاری ایران از نگاه رویترز

تحریم دلاری ایران از نگاه رویترز
با گذشت ۹ ماه از زمان لغو تحریم های ایران، برخی از بزرگترین تجار نفتی جهان تحت تاثیر محدودیت های تجارت دلاری، هنوز قراردادهای نفتی مهمی با ایران منعقد نکرده اند.

تحریم دلاری ایران از نگاه رویترز

عکس جدید اینستاگرام