پایگاه خبری

تجمع مردم بحرین مقابل منزل شیخ عیسی قاسم

تجمع مردم بحرین مقابل منزل شیخ عیسی قاسم
مردم منطقه محاصره شده «الدراز» در هفتمین شب سه جوان اعدام شده، مقابل منزل شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی انقلاب بحرین تجمع کردند.

تجمع مردم بحرین مقابل منزل شیخ عیسی قاسم