پایگاه خبری

تبریک بعیدی نژاد به خاطر امضای قرارداد بوئینگ

تبریک بعیدی نژاد به خاطر امضای قرارداد بوئینگ
سفیر کشورمان در صفحه اینستاگرام خود با تاکید بر زمان بر بودن کار بر روی قرارداد بوئینگ، امضا آن را تبریک گفت.

تبریک بعیدی نژاد به خاطر امضای قرارداد بوئینگ