پایگاه خبری

تاکید رئیس جمهور لبنان بر ایجاد مناطق امن در سوریه

تاکید رئیس جمهور لبنان بر ایجاد مناطق امن در سوریه
میشل عون رئیس جمهوری لبنان روز جمعه بر ضرورت ایجاد مناطق امن در سوریه به منظور تسهیل بازگشت آوارگان به خانه هایشان تاکید کرد.

تاکید رئیس جمهور لبنان بر ایجاد مناطق امن در سوریه