پایگاه خبری

تاثیر شیوه تربیتی خانواده بر روند تحصیلی فرزندان

تاثیر شیوه تربیتی خانواده بر روند تحصیلی فرزندان
کارشناسان خانواده و تربیت فرزندان در آمریکا تاکید کردند: خشونت‌های فیزیکی و لفظی با هدف تنبیه کودک تاثیر منفی بر روند تحصیلی او دارد.

تاثیر شیوه تربیتی خانواده بر روند تحصیلی فرزندان