پایگاه خبری

بیانیه زاکانی پیرامون نقد مبانی فکری و عملی دولت‌های پیشین و کنونی

بیانیه زاکانی پیرامون نقد مبانی فکری و عملی دولت‌های پیشین و کنونی

بیانیه زاکانی پیرامون نقد مبانی فکری و عملی دولت‌های پیشین و کنونی