پایگاه خبری

بلژیک عملیات هوایی خود در سوریه را تعلیق کرد

بلژیک عملیات هوایی خود در سوریه را تعلیق کرد

بلژیک عملیات هوایی خود در سوریه را تعلیق کرد