قیمت

برگزاري جشن‌هاي ميلياردي از جيب سهامداران بانك‌هاي زيان‌ده/ موج جدید افزایش قیمت در بازار خودرو/ اشک سهامداران بورس بازهم درآمد

برگزاري جشن‌هاي ميلياردي از جيب سهامداران بانك‌هاي زيان‌ده/ موج جدید افزایش قیمت در بازار خودرو/ اشک سهامداران بورس بازهم درآمد

برگزاري جشن‌هاي ميلياردي از جيب سهامداران بانك‌هاي زيان‌ده/ موج جدید افزایش قیمت در بازار خودرو/ اشک سهامداران بورس بازهم درآمد