پایگاه خبری

برای رفتن ایوبی هم باید دست به دعا شویم!

برای رفتن ایوبی هم باید دست به دعا شویم!
انتقاد ديگري كه همواره به مديريت ايوبي در سينماي ايران وارد بوده، گرايش او به سينماي اروپا بوده است؛ رويكردي كه نتيجه آن به رونق سينماي جشنواره‌اي مي‌انجامد.

برای رفتن ایوبی هم باید دست به دعا شویم!

مدرسه