پایگاه خبری

باند بزرگ جعل مدارک تحصیلی شناسایی و منهدم شد

باند بزرگ جعل مدارک تحصیلی شناسایی و منهدم شد
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران از شناسایی و انهدام باند بزرگ جعل مدارک تحصیلی خبر داد.

باند بزرگ جعل مدارک تحصیلی شناسایی و منهدم شد