پایگاه خبری

بازگشت شبح جنگ به حلب

بازگشت شبح جنگ به حلب
شواهد و قرائن موجود نشان دهنده این است که اوضاع حلب آبستن تحولات جدیدی است؛ این در حالی است که تلاشها برای حل بحران این شهر به جایی نرسیده است.

بازگشت شبح جنگ به حلب

اندروید