پایگاه خبری

باب دیلن واکنشی به دریافت نوبل نشان نداد

باب دیلن واکنشی به دریافت نوبل نشان نداد
باب دیلن در نخستین حضور عمومی‌اش پس از معرفی نام او به عنوان برنده نوبل ادبیات هیچ واکنشی به این خبر نشان نداد.

باب دیلن واکنشی به دریافت نوبل نشان نداد

دانلود ها پلاس