پایگاه خبری

اینجا انگلیسی نوحه می‌خوانند +عکس

اینجا انگلیسی نوحه می‌خوانند +عکس
ماه محرم ماهی ست که در آن نه فقط حال و هوای مردم تغییر می کند، بلکه کوچه ها و خیابان های شهرمان نیز رنگ و روی دیگری به خود می گیرد. تغییر که اغلب، خودجوش، در قالب هیات های محلی و مشارکت های مردمی در فضای شهر به وجود می آورند.

اینجا انگلیسی نوحه می‌خوانند +عکس

شهر خبر