قیمت

ایران هم فریز نفتی را پذیرفت، هم کاهش تولید را +جدول

ایران هم فریز نفتی را پذیرفت، هم کاهش تولید را +جدول
وزیر محترم نفت و لشکر تبلیغاتی ایشان که خبرگزاریها و روزنامه های همسو را هم تغذیه نمودند برای جلسه اوپک جشن پیروزی گرفتند و حتی روزنامه‌ای مثل آرمان از آن تعبیر به برجام نفتی نمودند اما حقیقت قصه چه بود پیروزی بود یا شکست؟

ایران هم فریز نفتی را پذیرفت، هم کاهش تولید را +جدول