پایگاه خبری

انجام تحقیقات از محمود صادقی در دادسرا/ این نماینده مجلس با صدور قرار کفالت آزاد شد

انجام تحقیقات از محمود صادقی در دادسرا/ این نماینده مجلس با صدور قرار کفالت آزاد شد
محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه(9.9.95) در وقت اداری جهت انجام تحقیقات، در دادسرا حضور یافت و پس از تحقیقات با صدور قرار تامین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد.

انجام تحقیقات از محمود صادقی در دادسرا/ این نماینده مجلس با صدور قرار کفالت آزاد شد