پایگاه خبری

انتقاد از پاداش‌های بازنشستگی میلیاردی و صدها میلیونی

انتقاد از پاداش‌های بازنشستگی میلیاردی و صدها میلیونی
عضو هیات رئیسه مجلس در واکنش به عدم تصویب ماده ای از لایحه برنامه ششم توسعه گفت: این ماده سقفی برای پاداش بازنشستگی تعیین می کرد، متاسفانه امسال برخی مدیران پاداش بازنشستگی میلیاردی گرفتند.

انتقاد از پاداش‌های بازنشستگی میلیاردی و صدها میلیونی