پایگاه خبری

الزامی برای رأی دادن در دو انتخابات وجود ندارند

الزامی برای رأی دادن در دو انتخابات وجود ندارند
ستاد انتخابات کشور اطلاعیه شماره 15 را صادر کرد.

الزامی برای رأی دادن در دو انتخابات وجود ندارند