پایگاه خبری

اصولگرایان محترم؛ جر بزنید اما توهین نکنید

اصولگرایان محترم؛ جر بزنید اما توهین نکنید
اینکه می بینید امروز حداقل به 24 میلیون ایرانی «حرام رای» گفته می شود و یا درخواست می کنند که 3 میلیون از رای روحانی کاسته و به سبد رئیسی افزوده شود و یا در وقاحت کامل مدعی سرو مشروبات الکلی در ستاد های انتخاباتی رئیس جمهور می شوند و حتی گفته می شود تخلفات گسترده به اندازه یک کتاب،رخ داده، فقط و فقط به جهت عصبانیت ناشی از شکست است.

اصولگرایان محترم؛ جر بزنید اما توهین نکنید