ارز

ارزیابی ابوطالبی از میتینگ های انتخاباتی مشهد

ارزیابی ابوطالبی از میتینگ های انتخاباتی مشهد
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور با انتشار مجموعه توئیت‌هایی، میتینگ‌های انتخاباتی امروز مشهد را مورد ارزیابی قرار داد.

ارزیابی ابوطالبی از میتینگ های انتخاباتی مشهد