پایگاه خبری

اردوغان بار دیگر دبیرکل حزب عدالت و توسعه ترکیه شد

اردوغان بار دیگر دبیرکل حزب عدالت و توسعه ترکیه شد

اردوغان بار دیگر دبیرکل حزب عدالت و توسعه ترکیه شد