پایگاه خبری

ارائه گزارش توزیع برنج تاریخ‌ مصرف‌ گذشته به دولت

ارائه گزارش توزیع برنج تاریخ‌ مصرف‌ گذشته به دولت
یک نهاد نظارتی دولتی گزارشی از طلب میلیاردی شرکت بازرگانی دولتی ایران بابت فروش نسیه‌ای برنج و شکر و برگشت خوردن چک‌ها، و احتمال توزیع برنج تاریخ مصرف گذشته به وزیر اقتصاد ارائه کرد.

ارائه گزارش توزیع برنج تاریخ‌ مصرف‌ گذشته به دولت