پایگاه خبری

اخراج هزاران نفر از کارکنان بوئینگ

اخراج هزاران نفر از کارکنان بوئینگ
شرکت هواپیمایی بوئینگ آمریکا، هزاران نفر از کارکنانش را اخراج می کند.

اخراج هزاران نفر از کارکنان بوئینگ