پایگاه خبری

احتمال بازگشت عالیشاه به ترکیب تراکتورسازی

احتمال بازگشت عالیشاه به ترکیب تراکتورسازی
احتمال دارد امید عالیشاه در لیگ هفدهم بتواند پیراهن تراکتورسازی را برتن کند.

احتمال بازگشت عالیشاه به ترکیب تراکتورسازی