پایگاه خبری

آمریکا 3700 نظامی به عراق، کویت و کره جنوبی می‌فرستد

آمریکا 3700 نظامی به عراق، کویت و کره جنوبی می‌فرستد

آمریکا 3700 نظامی به عراق، کویت و کره جنوبی می‌فرستد