پایگاه خبری

آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیکی

آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیکی
پورعلی‌مطلق گفت: وزارت کشور آمادگی برگزاری تمام الکترونیک ۱۰ هزار شعبه اخذ رای انتخابات ریاست‌جمهوری را دارد.

آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیکی