پایگاه خبری

ناگفته‌های زندگی «میرسلیم» از زبان پسرش

ناگفته‌های زندگی «میرسلیم» از زبان پسرشفرزند میرسلیم به ناگفته هایی از زندگی پدرش در باره کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، ازدواج، ورزش، مناظرات انتخاباتی و … پرداخت. ناگفته‌های زندگی «میرسلیم» از زبان پسرش