پایگاه خبری

محجوب: منشأ اصلی فساد بی انضباطی است

محجوب: منشأ اصلی فساد بی انضباطی استدبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه منشأ اصلی فساد بی‌انضباطی است، گفت: نباید به سمتی حرکت کنیم که فساد کردن اصل و فساد نکردن فرع شود. محجوب: منشأ اصلی فساد ...

Read more »