پایگاه خبری

برج دیگری در مشهد طعمه حریق شد

برج دیگری در مشهد طعمه حریق شدیک برج نیمه کاره و در حال ساخت در خیابان موسوی قوچانی مشهد طعمه حریق شد. برج دیگری در مشهد طعمه حریق شد