پایگاه خبری

طرح بلیت سینمای 20 هزار تومانی متوقف شد

طرح بلیت سینمای 20 هزار تومانی متوقف شداواخر سال گذشته، سخنگوی شورای صنفی نمایش از شناورسازی بلیت سالن های سینمایی در سال 96 خبر داد. بر اساس این طرح سینماهایی که از نظر شهری و ...

Read more »