دلار

واردات 2 میلیون دلاری دُگمه به کشور

واردات 2 میلیون دلاری دُگمه به کشوربراساس آمار گمرک در هشت ماهه نخست سال 95، بیش از 780 تن دگمه از کشورهای مختلف جهان وارد ایران شده است. واردات 2 میلیون دلاری دُگمه به کشور