پایگاه خبری

98 درصد پوشاک بازار وارداتی است

98 درصد پوشاک بازار وارداتی است
فهیمه فیروزفر با تاکید بر اینکه نگاه ما در نمایشگاه زنان تولید ملی توجه به برندهای داخلی است گفت: ۹۸درصد پوشاک فروش رفته در کشور را محصولات وارداتی تشکیل می دهند.

98 درصد پوشاک بازار وارداتی است