پایگاه خبری

یارانه نقدی امشب واریز می شود

یارانه نقدی امشب واریز می شود
یارانه نقدی بهمن ماه ساعت 12 بامداد سه شنبه 26 بهمن ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می شود.

یارانه نقدی امشب واریز می شود