پایگاه خبری

گرگ تاسمانی یا ببر تاسمانی

گرگ تاسمانی یا ببر تاسمانی
ببر تاسمانی پیش از ورود اروپائیان به استرالیا در جزیره‌ی اصلی بسیار کمیاب بود یا به‌کلی منقرض شده بود، اما در تاسمانی در کنار چندین گونه بومی دیگر به حیات خود ادامه می‌داد. شکار بی‌رویه این حیوان که با پاداش‌های دامداران همراه بود، دلیل اصلی انقراض این گونه دانسته می‌شود.

گرگ تاسمانی یا ببر تاسمانی

دانلود زاپیا برای کامپیوتر