پایگاه خبری

گروگان گیری به خاطر 17 هزار تومان

گروگان گیری به خاطر 17 هزار تومان
کارمند بیمه وقتی در گروه‌های تلگرامی تبلیغ می‌‌کرد، خبر نداشت که همین تبلیغات کار دستش می‌دهد.

گروگان گیری به خاطر 17 هزار تومان

تلگرام فارسی