پایگاه خبری

کار دشوار آرسنال برای حفظ مسوت اوزیل

کار دشوار آرسنال برای حفظ مسوت اوزیل
به نظر می رسد آرسنال کار دشواری برای حفظ مسوت اوزیل، ستاره آلمانی خط میانی خود در آینده دارد.

کار دشوار آرسنال برای حفظ مسوت اوزیل

کانال تلگرام اکسین چنل